Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на mimikids.bg
 
 1. ПРЕДМЕТ
 
1 Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на mimikids.bg, които уреждат правилата за използването на mimikids.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през mimikids.bg.
 
2. ДЕФИНИЦИИ
 
2.1.   Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия mimikids.bg  с mimikids.bg 
2.2   Продавач – mimikids.bg, предлагащ сткоки на платформата за електронна търговия mimikids.bg.
2.3.   Платформата – домейна mimikids.bg 
2.4.   Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Платформатапо какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.
2.5.   Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, фактури и др.)
2.6.   Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между mimikids.bg и Клиента, чрез който Клиентът заявява на mimikids.bg, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.
2.7.   Продукт(-и)и  – всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между Купувач и Продавач през Платформата.
2.8.   Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката mimikids.bg или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
2.9.   Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.
2.10.   Съдържание
•   цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет;
•   съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към mimikids.bg, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
•   всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на mimikids.bg на Клиента, чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
•   информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
•   информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;
•   данни относно Продавач.
2.11.   Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.
2.12.   Транзакция – действието от страна на mimikids.bg по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.
2.13.   Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.
2.14.   Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали продуктът отговаря или не на посочените от производителя характеристики.
2.15. Рейтинг – метод на изчисляванена нивото на задоволство на даден Клиент по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Клиента на даден продукт или услуга.
2.16.   Коментар – оценка или критична забележка, на края на едно Ревю или на друг коментар.
2.17.   Въпрос – форма на обръщение към Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно дадени продукти или услуги.
2.18. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в Платформата, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение, предоставено от един Клиент на друг Клиент в рамките на един диалог.
 
3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
3.1.   Общите условия на mimikids.bg са задължителни за всички Клиенти на Платформата.
3.2.   Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
3.3.   Общите условия могат да бъдат променени едностранно от mimikids.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.
3.4.   mimikids.bg има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
3.5.   Във всеки един случай на промяна на общите условия mimikids.bg ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Платформата при всяко нейно ползване.
3.6.   Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
3.7.   mimikids.bg полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, mimikids.bg уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративени насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
3.8.   Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат промянени по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които mimikids.bg предварително се извинява на своите Клиенти.
3.9.   Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от mimikids.bg се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
3.10.   Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.
3.11.   Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. mimikids.bg не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
 
4. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
 
4.1.   Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регисрира от самия него или от служител на mimikids.bg от негово име.
4.2.   mimikids.bg ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление mimikids.bg прави по електронен път (имейл) или по телефона.
4.3.   Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи mimikids.bg уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.
4.4.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена. 
4.5.   Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача. 

5. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
 
5.1.   Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
5.2.   mimikids.bg си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на mimikids.bg по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на mimikids.bg, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. mimikids.bg не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
5.3.   Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки/и, както и да се свързва с mimikids.bg на посочените адреси в раздел „Контакти” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.
5.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакти”.
5.5.   mimikids.bg може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или за предлаганите от него промоции на Платформата, за определен период от време.
5.6.  Всички цени на Стоките на Платформатаса крайни, обявени са в лева (BGN)  и всички други изисквани по закон данъци или такси.
5.7.  В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. 
5.8.   Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да я представят точно. 

Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъотвествия.
5.9. След 10 (десет) дни от момента на купуването на една Стока, Купувачът ще бъде помолен да направи рецензия относно закупената Стока. Тази молба ще бъде изпратена на електронната поща, чрез която е регистриран на Акаунта му.  Чрез даването на рецензия, Клиентът допринася за по-добрата информираност на други възможни Купувачи и се включва активно в развиването на нови услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Продуктите.
 
6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
 
6.1.   Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.
 
7. ПОРЪЧКА
 
7.1.     Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
7.2.   Всяка добавена в количката за покупки Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката. Добавена стока в количката се запазва за период от 30 минути. Ако до 30 минути не бъде завършена поръчката стоката автоматично ще бъде премахната от количката.
7.3.   Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на mimikids.bg във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. 
7.4.   С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на mimikids.bg  да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
7.5.   Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.
7.6.   Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от mimikids.bg в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от mimikids.bg. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне mimikids.bg Продукта на адрес: България, 1000 гр. София, ул. Георги Сава Раковски 108, ет. 1, офис 104 като междувременно уведоми Продавача за това на info@mimikids.bg .
7.7. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:
• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента
7.8  Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
 
8. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
 
8.1.   Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на mimikids.bg, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглжедане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
8.2.   Клиентът се съгласява да предостави на mimikids.bg неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. mimikids.bg има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че mimikids.bg може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. mimikids.bg няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
8.3.   С предоставянето на свои данни на mimikids.bg (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват mimikids.bg или трети лица, които са куриери, партньори на eMAG и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които mimikids.bg може да разработи общи програми за офертиране на Стоките на пазара и др.
8.4. С предоставянето на свои лични данни на mimikids.bg Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на mimikids.bg, регистрирано в регистъра на българскота Комисия за защита на личните данни и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 11.1.
 
9. РЕКЛАМА
 
9.1.   В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини.
9.2.   Отказа си, от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин.
9.3.   Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.
 
10. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ
 
10.1.   Цените на Стоките, обявени в Платформата, са крайни и включват всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
10.2.   Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.
10.3.   Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
10.4.   Продавачът ще издаде на Клиента фактура въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.
10.5.   С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.
 
11. ДОСТАВКА НА СТОКИ
 
11.1.   Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
11.2.   Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането им. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл info@mimikids.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.
11.3.   mimikids.bg ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България. 

12. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
 
12.1.   Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.
 
13. ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕВЮТА, КОМЕНТАРИ.  ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
 
13.1. Писането на Ревюта, Коментари, Въпроси и Отговори може да се прави от Киентиа, в раздел „Напишете отзив” и „Коментари”. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга.
13.2. В момента на регистрацията на дадено Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор на Платформата, Клиентите дават на mimikids.bg един неизключителен, посноянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на eMAG да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.
13.3. Всеки Клиент, в момента на публикуването на Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:
•   да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);
•   да използва само български език и да пише на кирилица.;
•     да използва подходящ изказ, несъдържращ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;
•   да помести правилно въведеното съдържание на Платформата; 
•   да се увери, че въведената от него информация e реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.
• да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от Платформата без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки и/или услуги;
• да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
•   да не публикува информация и/или дeтайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като mimikids.bg;
•   да не вписва Ревюта/Коментари/Въпроси/Отговори, които съдържат материали с рекламен характер;
•   да не използва Ревю/Коментари/Въпроси/Отговори като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача, публикувани на Платформата.
13.4. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на дадено Ревю, Клиентът следва да добави и Рейтинг за съответния продукт. Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта, който ще се изрази чрез цифра в близост до Стоката. Така, една Рецензия, която е придружена с висок Рейтинг води до покачване на общия Рейтинг, а една Рецензия, която е придружена от нисък Рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.
13.5. Клиентите, които публикуват Ревюта, към които прикачват фото или видео файлове ще спазват следните правила:
• качените файлове ще съдържат изображения и/или видеоклипове относно стоката или услугата, за която пишат Ревютата, уверявайки се, че качените файлове не нарушават авторските права на трети лица;
• качените файлове не съдържат насилие, съдържание, неподходящо за деца, нецензурен език или друго съдържание което обижда друго лице/група от хора въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност или съдържа каквато и да е друга форма на дискриминация;
• качените файлове не съдържат информация, свързана с други лица;
• качените файлове не съдържат URL-те или водни знаци към други сайтове, които извършват същата или сходна търговска дейност като mimikids.bg.
13.6. Когато Клиент съобщи, че някое Ревю/Коментар/Въпрос или Отговор има неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от mimikids.bg, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на Платформата. Публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове сe премахват от Платформата само след проверка от страна на mimikids.bg.
13.7. В случай, че mimikids.bg констатира многократно нарушение на настоящите Условия за полазване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Клиента да публикува Ревюта/Коментарии/Въпроси и Отговори в раздела  „Напишете отзив” и „Коментари” без да е длъжен да се обосновава за това.

14. Право на отказ

14.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне стоката в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на стоката, ако стоката не е ползвана, разпечатвана, с нарушен търговски вид съгласно чл. 50 от Закона за Защита на Потребителите (ЗЗП).
14.2. Потребителят съгласно ЗЗП трябва да попълни формуляра за 
Връщане на стоки и Рекламации  или да заяви недвусмислено по друг начин решението си за откаже от договора (покупката). След попълване на формуляра или друго заявление,
14.3. В случай на упражняване правото по чл. 5, ал. 3 Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й по време на срока по чл. 5, ал. 3.
14.4. Транспортните разходи за връщане на покупката са за сметка на купувача.
14.5. За да бъде върната една стока, тя трябва да е в изряден търговски вид: стоката не е използвана; опаковката й е запазена; запазен е документа за закупуване на стоката.
14.6. „НЮ ФРЕШ” ООД възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на съответната стока съгласно предвидения срок от чл. 50 от ЗЗП  -  14 календарни дни след предявяване на отказ и връщането на стоката на търговеца, на която същият е упражнил правото по чл. 5, ал. 3 или някое от правата си по ал. 1 или 2 от настоящия член.
14.7. Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез  нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 14 календарни дни след връщане на стоката към 
mimikids.bg.
14.8. За връзка с Комисия за защита на потребителите: 
https://www.kzp.bg/ , тел. 0700 111 22

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 
До ………………………
/името на търговеца/
……………………………………………………………………..
/адрес, ЕИК/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:
…………………………………………………. /описание на продукта/
Стоката е поръчана на ………………….
Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/
………………………………………………………………………../Име на потребителя/
Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/
 
……………….                                                                             …………………………….
/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/
 
15. ОТГОВОРНОСТ
15.1   Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

16. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
16.1. mimikids.bg е регистриран в българския Регистър за обработка на личните данни.
16.2.   Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, оценката на предлаганите Стоки и услуги, други търговски дейности, рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.
16.3.   Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на mimikids.bg  и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в т. 8.1 и 15.2 от настоящите общи условия.
16.4   Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидни от българското законодателство, като правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му.
16.5.   Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.
 
17. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
 
17.1.     Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
17.2.   Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.
 
18. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ
 
18.1 Настоящият договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между mimikids.bg и Kлиенти ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните българското съдилища в Община София. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на mimikids.bg